Statut Stowarzyszenia


STATUT

STOWARZYSZENIA

NAD BZURĄ

  

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie „Nad Bzurą”. W dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

 

§ 2 

Stowarzyszenia działa na rzecz społeczności lokalnej regionu sochaczewskiego.

 

§ 3

Siedzibą stowarzyszenia są Plecewice. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar powiatu sochaczewskiego. Dla właściwości realizacji swoich celów stowarzyszenie może prowadzić działalność także na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Rzeczypospolitej.

 

§ 4 

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustawę
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego Statutu.

 

§ 5

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach statutowych.

 

§ 6 

Działalność stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Pracownikiem może być każdy członek Stowarzyszenia oraz osoby nienależące do Stowarzyszenia.

 

§ 7

Stowarzyszenie może używać odznak, pieczęci i innych symboli na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

 

 

Rozdział II

Cele i sposoby (środki) działania

 

§ 8 

1.      Celami stowarzyszenia są:

a)      działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

b)      promocja i organizacja wolontariatu,

c)      działalność edukacyjna, kulturalna i wychowawcza,

d)     działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy społeczności lokalnej powiatu sochaczewskiego ze społecznościami lokalnymi innych państw Unii Europejskiej,

e)      organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym także krajoznawstwo ze szczególnym uwzględnieniem obszaru powiatu sochaczewskiego,

f)       aktywizacja zawodowa osób młodych oraz bezrobotnych,

g)      działalność wspomagająca lokalny rozwój gospodarczy, w tym przede wszystkim rozwój przedsiębiorczości,

h)      działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

i)        promocja zdrowia w tym propagowanie zdrowego trybu życia,

j)        promocja różnych form amatorskiej aktywności sportowej,

k)      działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego, w tym edukacja ekologiczna,

l)        propagowanie wiedzy historycznej, w tym ochrona miejsc pamięci i kultury,

m)    działalność wspierająca rozwój turystyki.

 

§ 9

2.      Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a)      współpracę z mediami lokalnymi w tym opracowanie informacji dla prasy o realizowanych przez Stowarzyszenie projektach i akcjach,

b)      prowadzenie portalu internetowego skierowanego do społeczeństwa powiatu sochaczewskiego i okolic,

c)      promocję zachowań prospołecznych,

d)     organizowanie wykładów, warsztatów, wystaw, zebrań dyskusyjnych, odczytów, konferencji, seminariów, pokazów, koncertów oraz innych imprez,

e)      organizowanie kursów, szkoleń i konkursów,

f)       organizowanie działań o charakterze wolontariatu, w tym budowanie baz danych dotyczących wolontariatu,

g)      organizowanie wycieczek i wypoczynku,

h)      organizowanie imprez sportowych,

i)        prowadzenie działalności wydawniczej,

j)        współpracę z osobami i instytucjami, których cele są zbieżne z celem Stowarzyszenia, lub które chcą wspierać realizację celów statutowych Stowarzyszenia,

k)      występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji,

l)        publiczne zabieranie głosu w sprawach objętych celami Stowarzyszenia,

m)    inne działania realizujące cele statutowe.

 

§ 10

1.      Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych,

2.      Stowarzyszenie może również prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego, na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dochód z działalności przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych,

3.      Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów.

 

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 11 

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

§ 12

Stowarzyszenie posiada członków:

a)      zwyczajnych,

b)      wspierających,

c)      honorowych.

 

§ 13 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która przedstawi pozytywną opinię jednego członka Stowarzyszenia.

 

§ 14

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarującą pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

 

§ 15 

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

 

§ 16

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój stowarzyszenia. Członkowie honorowi są przyjmowani uchwałą Zarządu na wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

 

§ 17 

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a)      biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b)      korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c)      udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d)     zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

 

§ 18

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a)      brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b)      przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c)      dbania o dobre imię Stowarzyszenia,

d)     regularnego opłacania składek.

 

§ 19 

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają prawa jako członkowie zwyczajni.

 

§ 20

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 

§ 21 

Członkowie wspierający i honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

§ 22

Utrata członkostwa następuje na skutek:

a)      pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b)      wykluczenia uchwałą Zarządu,

c)      utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d)     śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

 

§ 23 

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

 

§ 24 

Władzami Stowarzyszenia są:

a)      Walne Zgromadzenie Członków,

b)      Zarząd,

c)      Komisja rewizyjna.

 

§ 25

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

 

§ 26 

Pierwszy skład Zarządu oraz Komisja Rewizyjna zostają powołane na zebraniu założycielskim.

 

§ 27

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a)      z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b)      z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

 

§ 28 

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 

§ 29

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarządu podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

 

§ 30 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

§ 31

Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. Głosowanie jest jawne.

  

§ 32 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

a)      określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b)      uchwalanie zmian statutu,

c)      wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d)     udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e)      rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f)       uchwalanie budżetu,

g)      uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

h)      podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i)        rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

j)        rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władzę,

k)      rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

l)        podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

m)    podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

 

§ 33

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

 

§ 34 

Zarząd składa się z od 4 do 5 osób, w tym prezesa, wiceprezesa i skarbnika. Skład zarządu wybiera Walne Zgromadzenie Członków.

 

§ 35

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes Zarządu.

 

§ 36 

Uchwały Zarządu zapadają zwykła większością głosów w obecności co najmniej trzech członków Zarządu.

 

§ 37

Do kompetencji Zarządu należą:

a)      realizacja celów statutowych,

b)      wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

c)      sporządzanie planów pracy i budżetu,

d)     sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e)      podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążeniu majątku Stowarzyszenia,

f)       reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

g)      zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

h)      przyjmowanie i skreślenie członków.

 

§ 38 

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.

 

§ 39

1.      Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego i jego zastępcy, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków.

2.      Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu oraz pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu.

3.      Członkowie komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej.

 

§ 40 

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy co obecności najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej.

 

§ 41

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)      kontrolowanie działalności Zarządu,

b)      składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

c)      prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

d)     składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

e)      składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

 

§ 42 

W razie gdy skład władz stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który ulegnie zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

 

Rozdział IV

Majątek i fundusze stowarzyszenia

 

§ 43

Majątek stowarzyszenia powstaje:

a)      darowizn, spadków, zapisów,

b)      dotacji i ofiarności publicznej,

c)      wpływów z działalności statutowej,

d)     ze składek członkowskich.

 

§ 44 

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Zarząd dysponuje zaliczkami na finansowanie bieżących zobowiązań Stowarzyszenia.

 

§ 45

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o Rachunkowości oraz Ustawy o finansach publicznych.

 

§ 46 

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 

§ 47

Zabrania się :

a)      udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,

b)      przekazywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c)      wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

d)     zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

§ 48 

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli w sprawach innych niż majątkowe wymagany jest podpis:

a)      prezesa jednoosobowo lub,

b)      wiceprezesa jednoosobowo lub,

c)      skarbnika i jednego członka zarządu działających łącznie.

 

Do zawierania oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków zarządu działających łącznie.


 

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

§ 49

 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną wielkością głosów (trzech piątych) wszystkich członków Stowarzyszenia.

 

§ 50

 

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

§ 51

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.